ALGEMENE VOORWAARDEN.

SKIRR. is een handelsnaam van SKIRR. VOF

1. Definities 1.1.

In deze Algemene Voorwaarden hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:

Diensten: de door SKIRR. aan Opdrachtgever op basis van een opdracht te leveren diensten. Hieronder vallen uitdrukkelijk ook online diensten.

Opdrachtgever: adverteerder/sponsor en indien van toepassing een bemiddelend bureau.

Producties: de door SKIRR. aan Opdrachtgever op basis van een opdracht te leveren producties. Hieronder vallen uitdrukkelijk ook online videoproducties.

Publicaties: de door SKIRR. aan Opdrachtgever op basis van een opdracht te leveren publicaties. Hieronder vallen uitdrukkelijk ook online videopublicaties.

SKIRR. als handelsnaam van SKIRR VOF, statutair gevestigd te Amsterdam, met adres Olympiaplein 34-2, 1076AC te Amsterdam geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 76791653, hierna “SKIRR.”.

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van SKIRR. en alle overeenkomsten tussen SKIRR. en Opdrachtgever. Deze algemene voorwaarden maken onlosmakelijk deel uit van de offertes van SKIRR. en van de overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en SKIRR., de wijze van totstandkoming en de uitvoering daarvan.
2.2. Van deze algemene voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken.
2.3. In geval van strijdigheid tussen de bepalingen van deze algemene voorwaarden en de bepalingen in een overeenkomst, prevaleren de bepalingen in de overeenkomst boven deze algemene voorwaarden.
2.4. Indien de overeenkomst tussen de Opdrachtgever en SKIRR. eindigt, blijven ongeacht de reden van beëindiging, de bepalingen van de overeenkomst, alsmede deze algemene voorwaarden van kracht op de rechtsverhouding tussen SKIRR. en de Opdrachtgever.
2.5. SKIRR. wijst de toepassing van enige (algemene) voorwaarden van Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.
2.6. SKIRR. heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Met het geven van een nieuwe opdracht (her-distributie daar bij inbegrepen) door Opdrachtgever na wijziging van deze algemene voorwaarden, wordt Opdrachtgever geacht deze wijzigingen te hebben aanvaard.

3. Opdrachtverlening

3.1. Indien aan SKIRR. diensten worden gevraagd door een Opdrachtgever of door SKIRR. aan een (potentiële) Opdrachtgever worden aangeboden, heeft dit verzoek of deze aanbieding te gelden als opdracht in de zin van titel 7 van Boek 7 BW, derhalve de artikelen 7:400 BW e.v. Deze bepalingen gelden ook voor vervolgopdrachten of aanvullende opdrachten.
3.2. Offertes en aanbiedingen van SKIRR. zijn vrijblijvend. SKIRR. heeft het recht tot vijf dagen na acceptatie door Opdrachtgever haar offerte of aanbieding te herroepen.
3.3. De offerte of aanbieding dient als een geheel te worden gezien en SKIRR. is niet gehouden tot levering van een deel van de aangeboden prestatie tegen een proportionele prijs. In geval van het gedeeltelijk accepteren van een offerte of aanbieding, staat het SKIRR. vrij om een redelijke prijs voor dat gedeelte aan Opdrachtgever door te berekenen.
3.4. De overeenkomst van opdracht tussen Opdrachtgever en SKIRR. komt tot stand door ontvangst door SKIRR. van een schriftelijke acceptatie door Opdrachtgever van een door SKIRR.
verstrekte schriftelijke offerte of overeenkomst, tenzij SKIRR. gebruik maakt van haar recht als bedoeld in het vorige artikel om haar offerte of aanbieding binnen vijf dagen na acceptatie daarvan te herroepen.
3.5. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door SKIRR.. Dit geldt eveneens indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde natuurlijke persoon wordt uitgevoerd.

4. Prijzen en facturering

4.1. Opdrachtgever zal de vooraf overeengekomen prijs voor de Dienst, Publicatie en/of Productie betalen, eventueel vermeerderd met aanvullende door SKIRR. gemaakte kosten. Facturatie geschiedt in beginsel op of omstreeks de eerste dag waarop de Dienst is geleverd, dan wel de Publicatie en/of Productie is uitgekomen of online is gezet tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Opdrachtgever dient bij ondertekening offerte en/of overeenkomst 2/3 van het totaalbedrag te voldoen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien vooraf geen prijs is overeengekomen, heeft SKIRR. recht op een redelijke vergoeding voor de uitgevoerde opdracht, een en ander te bepalen aan de hand van haar kosten en winstmarges.
4.2. De overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW en andere overheidsheffingen. SKIRR. zal het geldende BTW-tarief in rekening brengen aan Opdrachtgever.
4.3. Facturen van SKIRR. dienen binnen 14 dagen na dagtekening door Opdrachtgever te zijn voldaan op de aangegeven rekening van SKIRR., tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de betalingstermijn is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en daarmee wettelijke handelsrente verschuldigd. Daarnaast brengt SKIRR. in een dergelijk geval de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening.

5. Levering Diensten, Publicaties en Producties

5.1. SKIRR. levert haar Diensten, Publicaties en/of Producties naar beste kunnen en zoals overeengekomen, tenzij dit onmogelijk wordt gemaakt door overmacht. Onder overmacht wordt onder meer – maar niet beperkt tot – verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers, het tijdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn van hardware, software en/of internet- of andere telecommunicatieverbindingen die noodzakelijk zijn voor het leveren van de Diensten, Publicaties en/of Producties, het opheffen van een door een derde beheerde webpagina, alsmede iedere andere situatie waarop SKIRR. geen beslissende controle kan uitoefenen. In het geval van overmacht is SKIRR. niet verplicht om enige vorm van als gevolg van de overmacht geleden schade te vergoeden.
5.2. SKIRR. spant zich ervoor in om de overeengekomen Dienst, Publicatie en/of Productie op het afgesproken tijdstip aan de Opdrachtgever te leveren.
5.3. SKIRR. mag voor de uitvoering van de Diensten, Publicaties en/of Producties naar eigen inzicht derden inschakelen. De toepasselijkheid van de artikelen 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. De kosten van ingeschakelde derden worden aan Opdrachtgever doorberekend.
5.4. Gelet op de aard van de te leveren Diensten, Publicaties en/of Producties is het SKIRR. toegestaan om op ieder moment te besluiten om een geplande levering van een Dienst, Publicatie en/of Productie niet uit te voeren. SKIRR. is in een dergelijk geval geen schadevergoeding aan Opdrachtgever verschuldigd. Tenzij de reden van het niet leveren van de Dienst, Publicatie en/of Productie te wijten is aan Opdrachtgever, is de Opdrachtgever in dat geval geen vergoeding verschuldigd aan SKIRR..
5.5. SKIRR. is gerechtigd haar werkzaamheden uit hoofde van een aan haar verleende opdracht op te schorten indien Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van diens (financiële) verplichtingen uit welke hoofde dan ook. Indien de tekortkoming na ingebrekestelling voortduurt, is SKIRR. gerechtigd de opdracht te beëindigen.
5.6. In geval van annulering van de verstrekte opdracht door Opdrachtgever of op grond van het niet nakomen van de verplichtingen van Opdrachtgever, heeft SKIRR. recht op een minimum van 75% van de overeengekomen vergoeding, eventueel verminderd met nog niet gemaakte en kosteloos te
annuleren kosten verband houdende met de opdracht. Te maken kosten verband houdende met de opdracht die niet meer kosteloos zijn te annuleren, zullen wel aan Opdrachtgever worden doorberekend.
5.7. SKIRR. spant zich in om een zo goed mogelijke publicatiepositie en bereik te realiseren. Zij is echter niet verantwoordelijk voor de al dan niet gedeeltelijke matige of minder goede plaatsing van de Publicatie buiten haar partner netwerk.
5.8. SKIRR. stelt de Diensten, Publicaties en/of Producties onder eigen redactionele verantwoordelijkheid samen. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om wijzigingen aan te brengen in de geleverde Diensten, Publicaties en/of Producties. In geval van schending van deze voorwaarde is SKIRR. gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder dat daarvoor een ingebrekestelling, verzuim of gerechtelijke tussenkomst voor vereist is.
5.9. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de geleverde Diensten, Publicaties en/of Producties te gebruiken of anderszins aan te wenden indien Opdrachtgever niet aan alle verplichtingen uit de overeenkomst tussen haar en SKIRR. heeft voldaan, dan wel dat de Opdrachtgever haar verplichtingen jegens SKIRR. uit andere hoofde niet nakomt.
5.10. SKIRR. spant zich er voor in dat de door haar geleverde Diensten, Publicaties en/of Producties zorgvuldig tot stand komen en niet onrechtmatig zijn jegens derden. SKIRR. heeft het recht om zelf de inhoud van haar Diensten, Publicaties en/of Producties te bepalen en daarin wijzigingen aan te brengen. SKIRR. heeft het recht om hetgeen niet uitdrukkelijk in de opdracht is omschreven naar eigen inzicht en creativiteit uit te voeren.
5.11. De digitale Diensten van SKIRR., waaronder het beheer van (partner)websites worden door SKIRR. zonder enige garantie voor (ononderbroken) beschikbaarheid en deugdelijkheid aangeboden en geleverd.
5.12. Het online netwerk waarop op verzoek van Opdrachtgever aan SKIRR. een online Publicatie of Productie wordt vertoond kan van tijd tot tijd variëren, in die zin dat de samenstelling van de betrokken websites kan wijzigen.
5.13. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van een door SKIRR. in een of meerdere van haar SKIRR. Publicaties en/of Producties te gebruiken advertentie of advertentie- en/of actie- uitingen aangeleverd door Opdrachtgever. De advertentie- en/of actie uitingen moet aangeleverd worden op de door SKIRR. aangegeven datum. Wijzigingen of correcties in de aangeleverde advertentie kunnen vanaf de datum van aanlevering niet meer worden aangebracht. Door het aanleveren van de advertentie- en/of actie- uitingen bij SKIRR., geeft Opdrachtgever uitdrukkelijk toestemming om de inhoud van de advertentie openbaar te maken en te vermenigvuldigen ten behoeve van een of meerdere publicaties. Indien Opdrachtgever vóór het (online) distribueren van de publicatie aangeeft de advertentie- en/of actie- uitingen niet te willen plaatsen in de content, is hij gehouden de volledig hieruit voortvloeiende schade te vergoeden. Terugtrekking van een of meerdere advertentie- en/of actie- uitingen door Opdrachtgever nadat de publicatie is opgemaakt en/of gedistribueerd is uitdrukkelijk uitgesloten.
5.14. SKIRR. is niet verantwoordelijk voor onjuistheden of fouten in de door Opdrachtgever aangeleverde (tekst van) de advertentie- en/of actie- uitingen en Opdrachtgever vrijwaart SKIRR. tegen aansprakelijkheid voor schade die hieruit voortvloeit.
5.15. Indien de inhoud van de door Opdrachtgever aan te leveren advertentie- en/of actie- uitingen naar het oordeel van SKIRR. in strijd is met de openbare orde of goede zeden, althans naar het oordeel van SKIRR. ongeschikt is voor de desbetreffende publicatie, is SKIRR. niet gehouden deze advertentie- en/of actie- uitingen te plaatsen in de video content. 5.16. SKIRR. is evenmin gehouden de door Opdrachtgever aangeleverde advertentie te plaatsen in een van haar Publicaties indien de relevante distributeur van haar Publicatie(s) op grond van de inhoud van de advertentie de volledige publicatie weigert te distribueren, dan wel enige betrokken website de (link naar) de betreffende advertentie weigert.
5.15 Verzoeken aan partners van SKIRR. dienen altijd gecommuniceerd te worden via SKIRR.. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om zelfstandig contact op te nemen met partners omtrent productie en/of distributie van publicaties, tenzij met nadrukkelijke toestemming van SKIRR..

6. Beëindiging van de overeenkomst

6.1. Behoudens uitdrukkelijk anders bepaald, gaat de termijn van de overeenkomst tussen SKIRR. en Opdrachtgever in op de datum van levering van de eerste Diensten, Publicaties en/of Producties door SKIRR..
6.2. SKIRR. is gerechtigd tot onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst zonder dat zij daarbij gehouden is tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever indien: 1. Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard of een verzoek daartoe is ingediend bij de rechtbank; 2. Opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd en verleend verkregen; 3. omtrent Opdrachtgever (als natuurlijk persoon) de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing is verklaard; 4. Opdrachtgever anderszins zijn beheer over zijn goederen verliest; 5. Opdrachtgever (als rechtspersoon) wordt ontbonden; 6. er zich een situatie voordoet, waarbij door toedoen van Opdrachtgever afbreuk wordt gedaan aan de goede naam van SKIRR. (in de zin van artikel 5.8); 7. het management van Opdrachtgever dusdanig wijzigt dat SKIRR. er geen vertrouwen meer in heeft dat de Opdrachtgever de verplichtingen jegens SKIRR. na zal komen of 8. Opdrachtgever wordt overgenomen of fuseert met een derde;en/of 9. Opdrachtgever in gebreke blijft in de nakoming van een of meer verplichtingen uit de overeenkomst of voortvloeiend uit andere met de Opdrachtgever of aan hem gerelateerde ondernemingen gesloten overeenkomsten, ook nadat een redelijke termijn is gegeven om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen. In dit geval is Opdrachtgever gehouden tot volledige schadevergoeding jegens SKIRR..
6.3. Indien er sprake is van overmacht (in de zin van artikel 5.1), waardoor niet door SKIRR. kan worden nagekomen en SKIRR. heeft aangegeven dat het haar onmogelijk is om binnen een periode van zes maanden alsnog de dienst te leveren, hebben Opdrachtgever en SKIRR. ieder de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring. In geval van overmacht is vergoeding van mogelijke schade van de Opdrachtgever uitgesloten.

7. Aansprakelijkheid

7.1. SKIRR. is niet gehouden tot enige vergoeding van mogelijke directe of indirecte schade van Opdrachtgever of van een derde, al dan niet ontstaan uit een verwijtbare tekortkoming in de uitvoering van de opdracht of enige andere verplichting jegens Opdrachtgever of derde, tenzij de tekortkoming te wijten is aan opzet of grove schuld van SKIRR.. In ieder geval is de schade beperkt tot de hoogte van de vergoeding van de desbetreffende opdracht.
7.2. SKIRR. is niet aansprakelijk voor door Opdrachtgever of enige derde geleden schade als gevolg van het onjuist en/of ondeskundig gebruik of van de door SKIRR. geleverde Diensten, Publicaties en/of Producties en/of de daarin gegeven informatie of als gevolg van wijzigingen van de geleverde Diensten, Publicaties en/of Producties door Opdrachtgever of derden.
7.3. SKIRR. is niet aansprakelijk voor onjuistheden, fouten of vergissingen in of voortvloeiend uit de door SKIRR. Opdrachtgever aangeleverde (tekst van de) advertenties.
7.4. SKIRR. is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit fouten van ingeschakelde derden bij het verrichten van Diensten, Publicaties en/of Producties. Zo is SKIRR. bijvoorbeeld (maar niet beperkt tot) niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit fouten in de distributie van de Publicaties door de ingeschakelde distributie partners.

8. Auteursrechten

8.1. Het auteursrecht en alle eventuele overige rechten van intellectuele eigendom op de door SKIRR. geleverde Diensten, Publicaties en/of Producties berusten bij SKIRR. of de door haar vertegenwoordigde rechtspersonen of natuurlijke personen, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Voor zover noodzakelijk voor gebruik van de door SKIRR. geleverde Diensten, Publicaties en/of Producties door Opdrachtgever verleent SKIRR. aan Opdrachtgever gedurende de looptijd van de opdracht een beperkt, niet-exclusief, nietoverdraagbaar recht tot gebruik van de intellectuele eigendomsrechten op de Diensten, Publicaties en/of Producties.
8.2. Het auteursrecht en alle eventuele overige rechten van intellectuele eigendom op door of namens SKIRR. geproduceerde voorstellen of concepten berusten bij SKIRR. of de door haar vertegenwoordigde rechtspersonen of natuurlijke personen, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
8.3. Uitsluitend SKIRR. heeft de bevoegdheid om op grond van haar auteursrechten of overige rechten van intellectuele eigendom derden toestemming te verlenen tot het (doen) openbaar maken en/of (doen) verveelvoudigen van de ter beschikking gestelde diensten. Indien SKIRR. deze toestemming verleent omvat dit uitsluitend de niet-exclusieve en niet overdraagbare toestemming tot gebruik op de overeengekomen wijze ten behoeve van het beschreven doel en binnen de overeengekomen SKIRR..
8.4. Tenzij vooraf schriftelijk anders overeengekomen is het Opdrachtgever niet toegestaan de Diensten, Publicaties en/of Producties van SKIRR. direct of indirect aan te bieden voor verdere verspreiding, danwel gewijzigd of ongewijzigd ter beschikking te stellen aan derden. Het is Opdrachtgever niet toegestaan wijzigingen aan te brengen zonder nadrukkelijke toestemming van SKIRR..
8.5. Elk gebruik van een Dienst, Publicatie en/of Productie van SKIRR. die niet is overeengekomen is een inbreuk op het auteursrecht of overige rechten van intellectuele eigendom van SKIRR. of door haar vertegenwoordigde rechts- of natuurlijke personen. Bij inbreuk op auteursrecht of overige rechten van intellectuele eigendom komt aan SKIRR. een vergoeding toe ter hoogte van tenminste vijf maal de bij SKIRR. gebruikelijke vergoeding voor een dergelijk gebruik, onverminderd het recht van SKIRR. op volledige schadevergoeding of anderszins uit de auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten voortvloeiende rechten en bevoegdheden. 8.6. Opdrachtgever stelt SKIRR. per ommegaande op de hoogte indien Opdrachtgever verneemt dat aan hem geleverde Dienst, Publicatie en/of Productie geheel of gedeeltelijk, al dan niet in bewerkte of gewijzigde vorm, wordt verspreid of gebruikt door een derde die hiertoe niet gerechtigd is.
8.7. Bij beëindiging van de overeenkomst vervallen ongeacht de reden van beëindiging alle door SKIRR. aan de Opdrachtgever verleende rechten, welke alsdan weer overgaan op SKIRR..

9. Privacy

9.1. Indien van toepassing, geeft Opdrachtgever hierbij toestemming aan SKIRR. voor het verwerken van de persoonsgegevens van Opdrachtgever.
9.2. Indien Opdrachtgever technologie (zoals cookies) wenst toe te voegen aan het materiaal dat SKIRR. op een website plaatst, zal Opdrachtgever hiervan een nauwkeurige omschrijving ter beschikking stellen, met daarbij eveneens de doelbeschrijving, opgave van de gegevens die worden verzameld. SKIRR. besluit of zij instemt met de betreffende technologie. Opdrachtgever is slechts gerechtigd de verkregen gegevens te gebruiken voor zover vereist voor de afname van de dienst binnen het kader van de opdracht. Ieder verder gebruik van de daarmee verzamelde gegevens is uitdrukkelijk niet toegestaan.
9.3. Opdrachtgever garandeert dat zij (met de afname van de Dienst, Publicatie en/of Productie) voldoet aan het bepaalde in de Telecommunicatiewet en de Wet bescherming persoonsgegevens en vrijwaart SKIRR. voor schade als gevolg van het niet naleven van deze verplichting.

10 Metingen & Rapportage

10.1 SKIRR. zal voor zover mogelijk aan Opdrachtgever inzicht geven in de bereikcijfers van geleverde Dienst, Publicatie en/of Productie middels rapportage.
10.2 Metingen (online)systemen SKIRR. zijn bindend. Op verzoek zal SKIRR. inzicht verschaffen in de gebruikte methodieken.
10.3 SKIRR. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het ontbreken van rapportage in geval van (technische) overmacht.
10.4 Aan geprognotiseerde bereikcijfers kunnen geen rechten ontleend worden door Opdrachtgever.

11. Overige bepalingen

11.1. Indien en voor zover enig onderdeel c.q. enige bepaling van deze algemene voorwaarden in strijd zou zijn met enige bepaling van dwingend recht, laat dit de geldigheid van het overige deel van deze voorwaarden onverlet. In plaats van de betreffende bepaling, zullen partijen een nieuwe bepaling vaststellen die zoveel mogelijk met de strekking van de ongeldige bepaling overeenstemt.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1. Op alle aan SKIRR. verstrekte opdrachten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen in eerste instantie bij uitsluiting worden beslecht door de Rechtbank te Amsterdam.

really,
really skirr
and creative

CONTACT US